Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce  (hiperłącze do strony https://psp2warka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • brak mapy serwisu

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • wersje mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka
 • skala szarości

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Karol Jakubaszek: karol.jakubaszek.psp2@gmail.com Drogą mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. (hiperłącze: https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

            Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce usytuowany jest na ul. Polnej 17. Budynek jest jednokondygnacyjny i nie posiada wind. W szkole jest 5 wejść użytkowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Wejścia numer 1,3,4 posiadają udogodnienia w postaci pochylni wjazdowej dla wózków. W pomieszczeniach wewnętrznych szkoły nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów łączących klasy z korytarzem szkolnym. W szkole znajduje się łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W niektórych pomieszczeniach szkolnych (np. salach lekcyjnych) są zainstalowane dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci sprzętu i wyposażenia ułatwiającego funkcjonowanie np. dodatkowe oświetlenie, programy multimedialne. Stołówka szkolna jest dostosowana i dostępna dla wszystkich osób, w tym osób niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na terenie placówki.

Infrastruktura szkolna nie jest jednak w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ niektóre pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku, do których wejście odbywa się klatką schodową. Szkoła zapewnia alternatywne sposoby rozwiązywania ograniczeń technicznych wstępujących w budynku. Wszelkie utrudnienia związane z dostępnością do pomieszczeń osób niepełnosprawnych są na bieżąco analizowane, weryfikowane i w miarę możliwości modyfikowane.

Parking posiada wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content